fbpx

Press Conference of the Thailand Philharmonic Orchestra “New Horizons”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลที่ 15 ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย Thailand Philharmonic Orchestra “New Horizons” และได้กล่าวถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ส่งเสริม ประยุกต์ พัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคม โดยมิได้มุ่งเน้นทางการแพทย์ การสาธารณสุขเท่านั้น การสนับสนุนวง Thailand Philharmonic Orchestra เป็นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนประเทศไทย