នាវា​ពិឃាត​បុក​ជាមួយ​នាវា ​តើមានអ្វីកើតឡើង រៀនពីថៅកែប្រុសមកបំពេញថៅកែស្រី សម្លឹង​មើល​សុដន់​មនុស្សស្រី ១ថ្ងៃ ១០នាទីកើន​អាយុ ៥ឆ្នាំ