การศึกษา

โครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

โครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้มีรสนิยม เข้าใจและได้สัมผัสคุณค่าของดนตรีคลาสสิก โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุน เพื่อนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวิทยาลัยดนตรีที่ร่มรื่นงดงามและเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่มามอบความรู้ด้านดนตรี รวมถึงมารยาทสากลในการเข้าชมคอนเสิร์ต และรับประทานอาหารที่ร้านมิวสิคสแควร์ ในวันศุกร์หรือวันเสาร์ที่มีการแสดงคอนเสิร์ตของวงทีพีโอ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะมอบทุนสนับสนุนสูงสุดจำนวน 30,000 บาทต่อโรงเรียน เพื่อใช้เป็นค่าเดินทาง ค่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต และค่าอาหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นักเรียนและครูอาจารย์จากโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย
  2. มีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้ขอรับทุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน
  3. นักเรียนและครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการได้จำนวนไม่เกิน 100 คน (รวมครูอาจารย์ไม่เกิน 8 คน)

โรงเรียนที่มีความสนใจเข้ารับทุน จะต้องตอบคำถามว่า
“ทำไมโรงเรียนของคุณจึงควรได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก?”

โปรดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ มาตามที่อยู่หรืออีเมล์ด้านล่าง

  1. คำตอบ
  2. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้ขอรับทุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน
  3. ข้อมูลติดต่อกลับของท่าน

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
อีเมล: musicmupr@gmail.com สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 800 2525-34 ต่อ 3104, 3108


โครงการพัฒนาเยาวชนศาลายากับดนตรีคลาสสิก

โครงการ “พัฒนาเยาวชนศาลายากับดนตรีคลาสสิก” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้รสนิยมและสัมผัสคุณค่าของดนตรีคลาสสิก ใช้ดนตรีเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้ห่างไกลจากสิ่งอบายมุขและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนและสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ศาลายาและพื้นที่ใกล้เคียง*สามารถนำนักเรียนหรือนักศึกษาเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) ได้ในทุกคอนเสิร์ตของฤดูกาลที่ 12 โดยทางวิทยาลัยฯ จะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่มามอบความรู้ด้านดนตรี รวมถึงมารยาทสากลในการเข้าชมคอนเสิร์ตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย ซึ่งวิทยาลัยฯจะมอบทุนสนับสนุนสูงสุดจำนวน 10,000 บาทต่อโรงเรียน เป็นค่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตราคานักเรียนหรือนักศึกษา (ตามจำนวนผู้ที่เข้าชมจริง) โดยผู้เข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์จากสถานศึกษาในพื้นที่โครงการ *
2. มีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้ขอรับทุนจากผู้อำนวยการสถานศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์เข้าร่วมโครงการได้จำนวนไม่เกิน 100 คน ต่อ 1 สถานศึกษา(รวม ครู อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 8 คน)

*สามารถตรวจสอบรายชื่อของโรงเรียนที่สามารถร่วมโครงการได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ musicmupr@gmail.com
โทร. 02-800-2525-34 ต่อ 3104, 3108


โครงการดนตรีสัญจร

Education Outreach Project

โครงการดนตรีสัญจร (Education Outreach Project) เป็นอีกโครงการแห่งความคิดสร้างสรรค์และมุ่งหวังที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถทางดนตรีของเหล่าเยาวชนไทยให้เติบโตและมีพื้นฐานที่ดีในอนาคต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งได้รับความร่วมมือและการประสานงานร่วมกันของวิทยาลัยดุริยางค์ฯ และ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนดนตรีของวิทยาลัยฯ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีในแขนงต่าง ๆ เช่น เครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องสายสากล เครื่องเป่าลมไม้ ฯลฯ ได้เข้าไปให้ความรู้และเปิดประสบการณ์ด้านดนตรีแก่น้อง ๆ โดยทำการแสดงดนตรีพร้อมให้ความรู้และตอบข้อซักถามของเหล่าเยาวชนผู้รักและสนใจในเสียงดนตรี
นอกจากนี้ยังทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทางด้านดนตรีอย่างวารสารเพลงดนตรี (Music Journal magazine) สื่อสิ่งพิมพ์ที่เต็มไปด้วยความรู้ด้านดนตรีและจัดทำโดยวิทยาลัยฯไปมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียนอีกด้วย

โครงการนี้เปิดตัวเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาและดำเนินการตลอดปีการศึกษาจนถึงเดือนกันยายน 2559 นี้ โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถทำหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมีนางสาวธนัชญกร พงศ์ปกรณ์ฤทธิ์ เป็นผู้ดูแลโครงการและประสานงาน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
อีเมล: musicmupr1@gmail.com สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 800 2525-34 ต่อ 3108